Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει αποτελέσματα που αφορούν στην ΣΟΧ 4/2016 με  αριθμ. Πρωτ. 3982/26-10-2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Είκοσι  (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΑγΟ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση.

 

Πίνακας Αποτελεσμάτων (αρχείο excel)

 

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες απο την επομένη της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης, οι οποίες θα υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας.