Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα - Πίνακες Επιλογής Προσωπικού της ΣΟΧ 2/2017

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

Παρακάτω παραθέτονται οι σχετικοί πίνακες επιλογής προσωπικού της υπ΄ αριθμ. 5196/23-10-2017 ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ έναντι αντιτίμου.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται ηστους ενδιαφερόμενους η άσκηση έστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει απο την επόμενη ημέρα της ανάρτησης ήτοι: 18/11/2017 έως 27/11/2017. Οι ενστάσεις θα κατατείθενται στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Σημείωση: Η σειρά κατάταξης (αύξων αριθμός) αναγράφεται στη δεξιά πλευρά των πινάκων (δίπλα απο τα μόρια).

Οι Πίνακες Αποτελεσμάτων

Τα παιδιά του Α΄ ΚΕΠΑ έκαναν το τραπέζι στον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό

Το Α΄ ΚΕ.Π.Α. Ηρακλείου επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Νοεμβρίου,  συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη και Μαρία Κασσωτάκη αντίστοιχα. Ο Δήμαρχος μίλησε με τη διευθύντρια, τις δασκάλες και το προσωπικό του Κέντρου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είδε τις σημαντικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε πρόσφατα ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ στον αύλιο χώρο (όπως η τοποθέτηση ειδικού τάπητα),  ενώ είχε και την ευκαιρία και να γευματίσει μαζί με τα παιδιά!

«Η ανακαίνιση των δημοτικών παιδικών σταθμών συνεχίζεται με παρεμβάσεις κυρίως  στους προαύλιους χώρους. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα προχωρήσουμε και στην ενεργιακή αναβάθμισή τους. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια  για την διαρκή βελτίωση των υποδομών των παιδικών σταθμών,  διότι θέλουμε τα παιδιά να περνούν τον χρόνο τους σε χώρους σύγχρονους και ευχάριστους, ώστε να μαθαίνουν πράγματα, παίζοντας με ασφάλεια» δήλωσε ο Δήμαρχος μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του.  

Screenshot 2

Screenshot 3

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 3/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 3/2017

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικού Αθλητισμού Ηρακλείου

(Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, για τις εξής ειδικότητες:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

17

Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

2

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ (χωρίς προϋπηρεσία)

05

Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

3

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Ειδική Αγωγή

01

Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής,

με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Κολύμβηση

02

Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

 

Προθεσμία        και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (www.dopafmai.gr), την Ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου  (www.heraklion.gr) και να  υποβάλλουν αίτηση στο  Γραφείο  ΔΟΠΑΦΜΑΗ  Δ/νση:  Μ. Παπαδοπούλου 4,  Τ.Κ.: 712.02, Ηρακλειο, Κρήτης, Τηλ.: 2810 300.100  – 300.090, FAX: 2810 287 600. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται κατά τις ώρες 9:00΄- 13:00΄.

 

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αίτηση

ΥΔ εμπειρίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με Αντίτιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2017
για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμενου Χρόνου με Αντίτιμο

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων Καθηγητών ΠΕ Φυσικής Αγωγήςμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ έναντι αντιτίμου.

Η προκήρυξη μαζί με το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου βρίσκεται αναρτημένη :

Στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (ΔΟΠΑΦΜΑΗ).

Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας (www.dopafmai.gr)

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.Heraklion.gr).

            Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.3 (www.asep.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 και ώρες από  09.00 έως 13.00).

            Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 25/10/2017 μέχρι και 03/11/2017.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Αναφέρονται τα δικαιολογητικά)

Το έντυπο Αίτησης 

ΥΔ Εμπειρίας

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600