Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ κ. Βουρεξάκης Γεώργιος ευχαριστεί την εταιρεία House Market A.E με τον διακριτικό τίτλο ΙΚΕΑ, που μέσω της υλοποίησης του προγράμματος «Σταθμοί Χαράς», προχώρησε στην ανακαίνιση του εξοπλισμού του Α’ ΚΕΠΑ Ηρακλείου χαρίζοντας ένα νέο πολύχρωμο και ευχάριστο περιβάλλον σε 100 περίπου παιδιά και το προσωπικό του δημοτικού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2016-2017 του Α’ ΚΕΠΑ κα Δουμάνη Χαρά καθώς και όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου.

Ευχή μας είναι τέτοιου είδους προσφορές και πρωτοβουλίες προς το κοινωνικό σύνολο να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Screenshot 1

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1) ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 κ΄ 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α΄/7-6-2010)και την αριθμό 31727/ 23-3-2016  Απόφαση  Δημάρχου  «περί ορισμού Αντιδημάρχων  και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγ. 4 του Ν. 2738/99 και της παράγ. 20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012,όπως τροποποιήθηκαν με την παράγ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών κ.λπ. αναγκών.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»    
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.4483/2017.
 6. Την  αριθ. 56/2018 Απόφαση του ΔΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
 7. Το αριθ. 4938/04-5-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ο οποίος πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας 9 μηνών 1 άτομο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου διάρκειας 9 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

(Για τους παιδικούς σταθμούς)

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ΔΕ Υδραυλικών Από την υπογραφή της σύμβασης και για 9 μήνες. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστονΑ'τάξης ειδικότητας 1ηςήάδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστονΑ'τάξης ειδικότητας 1ηςήάδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστονΑ'τάξης ειδικότητας 1ηςήάδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),β)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

     Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Αποδεικτικά εμπειρίας (Βεβαίωση από ασφαλιστικό Φορέα ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 και ώρες από  09.00 έως 14.00.

            Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι Έξι (6) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 10/05/2018 μέχρι και 15/05/2018.

 

 

Η ΑΙΤΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠΑ

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς σχετικά με τις Εγγραφές & Επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου.

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά απο το σύστημα και υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου. Όσες αιτήσεις κατατέθηκαν πριν τις 10/05 δεν θα ληφθούν υπόψιν.

Οι ενδιαφερώμενοι πρέπει να κάνουν νέα εγγραφή στο σύστημα, οι κωδικοί απο την προηγούμενη χρονιά δεν ισχύουν.

 

Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια στις 30/09/2018 και μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που το νήπιο δεν έχει συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια η αίτηση να μην εξετάζεται.

Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει τους 8 μήνες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

     Τα εγγραφόμενα βρέφη και νήπια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής των βρεφών και νηπίων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων η οποία αιτιολογείται από τους ενδιαφερόμενους γονείς. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/2017 ‘‘Νέος πρότυπος κανονισμός λειτουργίας βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών’’.

            Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου άρθρο 3 παρ.2 του ΦΕΚ 4249/τ.Β΄/2017. Διόρθωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δηλαδή μέχρι και τις 31 Μαΐου.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αυτόματα θα μοριοδοτείται και η αίτηση.

Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθούν σχετικοί πίνακες επιλογής βάση μορίων. Σε όσους ζητηθεί βάση μορίων και πινάκων, oι επιτυχόντες θα πρέπει να αποστείλουν, ταχυδρομικά στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ή και να γίνουν upload στο ηλεκτρονικό σύστημα (εαν αυτό υποστιρίζεται απο το σύστημα), μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση τα δικαιολογητικά των αιτήσεων που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση για έλεγχο, 

            Ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο3 παρ. 5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017, θα γίνει από επιτροπή η οποία θα ορισθεί από το Δ.Σ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ και θα αποτελείται από μέλη του Δ.Σ - παιδαγωγικό προσωπικό των Παιδικών Σταθμών.

            Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα υπάρξει ανακοίνωση με τα προσωρινά αποτελέσματα μοριοδότησης όπου οι αιτήσεις τους θα χαρακτηρίζονται ως πλήρεις όταν τα δικαιολογητικά που θα έχουν κατατεθεί είναι όσα ορίζονται βάσει της απόφασης του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Ως ελλιπείς όταν απουσιάζουν κάποια δικαιολογητικά - εκτός των φορολογικών δικαιολογητικών που σε αυτή την περίπτωση θα αποκλείονται - τα οποία θα μπορούν να τα προσκομίσουν για επανέλεγχο της αίτησης και τέλος ως αλλαγής μορίων όταν τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν αποδεικνύουν την ηλεκτρονική μοριοδότηση. Θα δοθεί προθεσμία πέντε (5) ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ή συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Τις ενστάσεις θα εξετάσει η επιτροπή ενστάσεων η οποία θα οριστεί από το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Η επιτροπή μετά την εξέταση των ενστάσεων θα συντάξει τους πίνακες μοριοδότησης και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες επιλογής καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου, αν μέχρι την ημερομηνία αυτή έχει εγκριθεί η υποβολή πρότασή μας στην ΕΕΤΑΑ για συμμετοχή του Οργανισμού στη δράση “Επαγγελματική και οικογενειακή ζωή” οπότε θα γνωρίζουμε τις εγκεκριμένες θέσεις προς την ΕΕΤΑΑ και τις θέσεις εκτός. Διαφορετικά θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού που θα ορίζει τη νέα ημερομηνία έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων.

.

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 1. 1.Αίτηση, υποβληθείσα ηλεκτρονικά
 2. 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (άρ. 3 παρ 4α Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν της ανακοίνωσης ή μετάφρασή του αν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα . Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει έγγραφο οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να κατατεθεί οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση με επίσημη μετάφραση.

α) Για μονογονεϊκές οικογένειες , άγαμες μητέρες, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλεται. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια και για την οικογενειακή κατάσταση και για την εργασιακή.

β) Για παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα αν αυτό δεν προκύπτει από το κατατεθειμένο έγγραφο οικογενειακής κατάστασης. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια και για την οικογενειακή κατάσταση και για την εργασιακή.

γ) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο διαζευκτηρίου ή σε διάσταση   αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια για την οικογενειακή τους κατάσταση.

δ) Για γονείς που έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του φοιτητή ή είναι στρατευμένοι βεβαίωση από τη σχολή φοίτησης ότι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση από το στρατό ότι εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία.

ε) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα - παιδιά ) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής .

στ) Για ανάδοχη οικογένεια τα παιδιά τους θα εισάγονται κατ΄ εξαίρεση στους Παιδικούς Σταθμούς, κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό.

 1. 3.Βεβαίωση υγείαςτου παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματοαντίδρασης Mantoux όπως προβλέπεται από το Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών (προεραιτικά).

4. α) Δημόσιοι υπάλληλοι

- βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (μόνιμοι και αορίστου χρόνου)

β) Ιδιωτικοί υπάλληλοι

- βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα

- μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους από το ΙΚΑ ή

- αντίγραφο του εργόσημου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 μηνών ή

- σε περίπτωση αυτασφάλισης ένσημα που να την αποδεικνύουν.

Γονείς που έχουν προσληφθεί το τελευταίο τρίμηνο εκτός από τη βεβαίωση εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο Ε3 του ΟΑΕΔ (αναγγελία πρόσληψης) στην οποία παρουσιάζεται η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα της επιχείρησης. Όμως μέχρι 1-9-2018 και το αργότερο μέχρι 31-12-2018 θα πρέπει να έχει κατατεθεί στον Οργανισμό η μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του ΙΚΑ

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες

- βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι

- αντίγραφο του Ε3

δ) Αγρότες

- βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική   ενημερότητα

- να δηλώνουν εισόδημα από τις γεωργικές επιχειρήσεις πάνω από 5.000 ευρώ

- να έχουν αγροτική περιουσία στο όνομά τους

- αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ

- αν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν

1. βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα

2. υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα

3. το Ε9 του εργοδότη από το οποίο να προκύπτει η απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ημερομίσθια

ε) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή των γονέων χωρίς ασφάλιση (σχετικός νόμος 4075/2012)

- υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγίδα της επιχείρησης

- αν στη φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται εισοδήματα του / της απασχολούμενου/ης θα προστίθεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη (7.000 ευρώ)

ζ) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση θα παίρνουν μόρια σαν εργαζόμενοι αρκεί να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τις συμβάσεις εργασίας ή αναγγελίες πρόσληψης των τελευταίων δύο χρόνων.

5) Άνεργοι γονείς

- απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ

- για απολυμένους μετά την ανακοίνωση εγγραφών και επανεγγραφών απαιτείται το δελτίο ανεργίας και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο απόλυσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφο απόλυσης, να κατατίθεται αντίγραφο της αρχικής σύμβασης ή η αναγγελία πρόσληψης με ξεκάθαρη την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

6) Γονείς συνταξιούχοι θα πρέπει να κατατεθεί η συνταξιοδοτική πράξη                                                                                                                                                                              

7) Γονείς αλλοδαποί

- άδεια παραμονής σε ισχύ, αν έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και αίτηση ανανέωσής της συνοδευμένη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί αίτηση.

8) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (2018) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ε1, Ε9 αν χρειάζεται να προσκομισθεί και Ε3 (αν είναι απαραίτητο να κατατεθεί) είναι αληθή . Έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα τόσο το δικό τους όσο και του συζύγου. Αν όμως εμπίπτουν σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης τότε θα πρέπει να κατατεθεί και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που το επιτρέπει ( λόγω διακοπής συμβίωσης, όταν ο ένας εκ των δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση). Σε περίπτωση που δεν έχει καταθεί η φορ. δήλωση, θα προσκομίζεται ΥΔ στην οποία να αναγράφεται το οικογενειακό εισόδημα. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία μας την φορ. δήλωση. 

Σαν εισόδημα υπολογίζεται το εισόδημα επιβολής εισφοράς όπως αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έτους 2018 (το οποίο αφορά τα εισοδήματα του 2017).

            Όσοι από τους γονείς δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία οι αιτήσεις θα απορρίπτονται

9) Επανεγγραφή θεωρείται η αίτηση για εγγραφή στον ίδιο ή άλλο Παιδικό Σταθμό του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, αλλά θα πρέπει να δηλώνεται ο σταθμός που ήδη φοιτά το νήπιο όπως επίσης και η επιλογή ή οι επιλογές σταθμών. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά, αν δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή σε αυτήν (άρθρο 3 παρ. 6 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών).

Σύμφωνα με την 58/2018 Απόφαση ΔΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, το άρθρο 8 παρ. 6 ΦΕΚ 4249/05-12-2017 τεύχος Β’ Η Υπηρεσία (Διοικητικό Συμβούλιο) έχει δικαίωμα να εγγράφει Παιδιά και πέρα από τη δυναμικότητα των λειτουργούντων Βρεφονηπιακών Σταθμών και μέχρι ποσοστού 10% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ή ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ 60 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 20 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ή ΦΟΙΤΗΤΗΣ 20 ΜΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ(ΠΑΤΕΡΑΣ – ΜΗΤΕΡΑ - ΤΕΚΝΑ) ΠΑΝΩ ΤΟΥ 67% 30 ΜΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 5 ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ
ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Β) ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 60 ΜΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ (ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΔΕΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ) 30 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7.500 ΕΥΡΩ 20 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 7.500- 12.000 ΕΥΡΩ 10 ΜΟΡΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ  12.001 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ 5 ΜΟΡΙΑ

                              

Γ) ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ή ΑΛΛΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 20 ΜΟΡΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40 ΜΟΡΙΑ

                                      

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΟΡΙΑ

0 – 10.000 ευρώ 50
10.000 – 15.000 ευρώ 40
15.000 – 25.000 ευρώ 30
25.000 – 30.000 ευρώ 20
30.000 – 40.000 ευρώ 10
40.000 – 50.000 ευρώ 5
50.000 ευρώ και άνω 0

Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις, Η κατάταξη θα γίνεται υπολογίζοντας το εισόδημα/ανήλικο παιδί και σε περίπτωση ενδεχόμενης ξανά ισοψηφίας, θα γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων.

                    

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Σταθμοί προτίμησης μέχρι δύο (2)

β) Για τις αιτήσεις επανεγγραφών χρειάζονται όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αν δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή σε αυτήν.

γ) Εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων - βρεφών γίνεται αναπλήρωση από τις αιτήσεις επιλαχόντων που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο σταθμό και οι οποίες έχουν μοριοδοτηθεί.

δ) Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

ε) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια - βρέφη που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης των γονέων   με την Διευθύντρια του σταθμού. Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του σταθμού, η αβίαστη προσαρμογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους.

στ) Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών άρθρο 7 οι Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου και ώρες 7.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ. Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους.

Επίσης οι Σταθμοί δεν λειτουργούν :

-                      από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου

-                      από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά

-                      τις επίσημες αργίες των Δημοσίων υπηρεσιών, την ημέρα της τοπικής εορτής του πολιούχου της έδρας του σταθμού

ζ) Σε όλες τις αιτήσεις θα δηλώνονται το κινητό τηλέφωνο των γονιών, το σταθερό της οικίας καθώς και της εργασίας , ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άμεση επικοινωνία. Επίσης μετά την εγγραφή των νηπίων – βρεφών στους παιδικούς - βρεφικούς σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, οι γονείς θα καταθέτουν στο σταθμό υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζουν το πολύ τρία άτομα που θα παραλαμβάνουν τα νήπια - βρέφη κατά την αποχώρησή τους από τον σταθμό.

η) Αιτήσεις γονέων που συμπεριλαμβάνονται στις οριστικές λίστες των ωφελούμενων μητέρων για εισαγωγή των παιδιών τους σε παιδικό σταθμό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ και έχουν συγχρόνως καταθέσει αίτηση και για τους σταθμούς του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, θα διαγράφονται από τις λίστες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, με το σκεπτικό της ισονομίας και των ίσων ευκαιριών.

θ) Κοινωνικά περιστατικά που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες θα εξετάζονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Σύμφωνα με το Οικογενειακό Εισόδημα καθορίζεται μηνιαία οικονομική εισφορά                          

                    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Κατηγορία ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος

Μηνιαία οικονομική

εισφορά

από 0-15.000,00

30,00 €

Από 15.000,01- 20.000,00 €

50,00 €

Από 20.000,01-30.000,00 €

60,00 €

Από 30.000,01- 35.000,00 €

80,00 €

Από 35.000,01- 40.000,00€

100,00 €

Από 40.001,00 και άνω

120,00€

Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι με εισόδημα

άνω των 20.001,00

50,00€

Για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας , που θα φιλοξενηθεί, έκπτωση της τάξεως του 30%, της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

     Η οικονομική εισφορά των γονέων θα καταβάλλεται στην Προϊσταμένη του κάθε Κ.Ε.Π.Α. το πρώτο δεκαήμερο έκαστου μηνός και θα εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Στη συνέχεια θα παραδίδονται στην Ταμειακή Διαχείριση του Οργανισμού και θα εκδίδεται συγκεντρωτικό γραμμάτιο είσπραξης, από τον εκάστοτε εκτελών χρέη Ταμία του Οργανισμού»

Απαλλαγές από την μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια όπως φαίνεται στον πίνακα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ
Οικογένειες με 1 εως 2 παιδιά και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 12.000€
Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι ή Γονείς ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω με εισόδημα μέχρι 20.000,00€.

Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς μετά από έκθεση από αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.

RUN GREECE

                 «RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ»

                ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τον αγώνα RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ διοργανώνουν για έκτη συνεχή χρονιά, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου και η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, με μεγάλο χορηγό τη WIND HELLAS.

Το RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, από ηλικία 10 ετών και μεγαλύτερους – μεγαλύτερες. Τους προτρέπει σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, μέσα από την άθληση και τη συμμετοχή τους ως δρομείς και περιπατητές, αλλά και ως εθελοντές και θεατές των αγώνων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διαδρομές, που οι συμμετέχοντες μπορούν να τις διασχίσουν με όποιο τρόπο επιθυμούν ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ αλλά και ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ, απολαμβάνοντας το παραλιακό μέτωπο, αλλά και το χειροκρότημα και την υποστήριξη των εκατοντάδων θεατών στη διάρκεια της διαδρομής και του τερματισμού τους μέσα στο Παγκρήτιο στάδιο.

10.00:   Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. Ανδρών–Γυναικών (Από έτος γέννησης 2002 και μεγαλύτεροι / μεγαλύτερες).

11.45:   Αγώνας Παιδιών 1.100μ. Αγοριών και Κοριτσιών (Μαθητών/τριών Δημοτικών Σχολείων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄τάξη και με έτη γέννησης 2006 – 2007 - 2008).

12.00:   Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. Ανδρών–Γυναικών (Από έτος γέννησης 2005 και μεγαλύτεροι / μεγαλύτερες).

                          Εκκίνηση από την οδό Σπύρου Μουστακλή (Νότια πλευρά του Παγκρήτιου σταδίου) και τερματισμός μέσα στον κεντρικό αγωνιστικό χώρο του Παγκρήτιου σταδίου.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

-    Περιφέρεια Κρήτης, Ισόγειο (από 08.00 μέχρι 15.00).

-    Δήμος Ηρακλείου, Λότζια, 1ος όροφος - γραφείο 14 (09.00 – 14.00)

- Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, Στάδιο Ελευθερίας, Πλατεία Κόρακα - Χανιώπορτα (από 09.00 μέχρι 14.00 και 17.00 μέχρι 20.00). Τηλ.: 2810253587.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ (ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΘΥΡΑ 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4 (17.00 – 20.00) ΚΑΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ     28/4 (10.00 – 20.00)

 

http://www.run-greece.gr/index.php/registration/registration-irakleio

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

 • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600