Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 (www.asep.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτεταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 και ώρες από  09.00 έως 13.00.

            Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 25/09/2019 μέχρι και 04/10/2019 και ώρες από 09.00 έως 13.00.

 

Αρχεία

 

---------------------------------------------

                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ηράκλειο 20/9/2019

ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                Αρ. πρωτ. 8863

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ                              

ΑΓΩΓΗΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ

ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

       ---------------------

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Παπαδοπούλου 4                                                

Τ. Κ. 712 02 Ηράκλειο                                                              

Τηλ.: 2810/ 300-100 & 300-090                                  

Ε-mail: dopafmai.heraklion@gmail.com

                                 

                                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

                                 ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

 

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει και τις όμοιες του Ν. 3812/2009.
 2. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/Α΄/2017).
 5. 5.Το ΦΕΚ 1186//Β΄/9-6-2011 περί συγχώνευσης σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» του ΔΟΠΕΗ και των υπολοίπων Παιδικών Σταθμών με τα ΝΠΔΔ ΔΑΟΗ και των υπολοίπων Αθλητικών Οργανισμών.
 6. 6.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΦΕΚ 2146/Β΄/16.7.2012), όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2462/Β΄/10.9.2012 & 1799/Β΄/21.6.2016) και ισχύει.
 7. 7.Την υπ΄ αριθμ. 29/6-3-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής –Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ έτους 2019 υπό τη μορφή αντιτίμου».
 8. 8.Το με αριθμ. πρωτ. 3267/19-3-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής –Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», με αντίτιμο», προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
 9. 9.Την υπ' αριθμ. οικ. 25780/5-4-2019 (ΑΔΑ: 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης εξήντα πέντε (65) ατόμων, μεταξύ αυτών πέντε (5) θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής και μία θέση ΠΕ61 Νηπιαγωγών (Ειδικής Αγωγής) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο).
 10. 10.Το με αριθμ. πρωτ. 27622/12-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο».
 11. 11.Την υπ΄ αριθμ. 37/12-4-2019(ΑΔΑ: Ω9ΦΧΟΡΔΜ-7ΟΕ) απόφαση (σε ορθή επανάληψη) του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής –Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, διάρκειας έντεκα (11) μηνών εξήντα πέντε (65) ατόμων».
 12. 12.Την υπ΄ αριθμ. 445/22-4-2019 (ΑΔΑ: 620ΜΩ0Ο-8ΩΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείουμε θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ-Αντικατάσταση παραιτηθέντος Προέδρου»
 13. 13.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8862/2019 βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας.
 14. 14.Την υπ΄ αριθμ. 60/17-9-2019 απόφαση Δ.Σ. του ΔΟΠΑΦΜΑΗ περί συγκρότησης επιτροπής για τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού.

Ανακοινώνει

          Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Από την   υπογραφή της σύμβασης έως

11 μήνες

5
102

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

ΠΕ61 Νηπιαγωγών

(Ειδικής Αγωγής)

Από την   υπογραφή της σύμβασης έως

31/7/2020

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Του κλάδου ΠΕ61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης) Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, με κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ΑΕΙ ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

       2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

     *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα  

       4. ή 5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3
μονάδες 120

       6. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

       7. ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
μονάδες 50 100 150 200 250 ….

       9. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες     ΠΕ & ΤΕ 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
κατηγορία ΔΕ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
μονάδες 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

       10. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 57 58 59 60 και άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 399 406 413 420

       11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “3”)

ποσοστό αναπηρίας 50% 60%
μονάδες 150 180

       12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)

ποσοστό αναπηρίας

50% 60% 67% 70%

Μονάδες

100 120 134 140

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
101, 102

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου».

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

   ΠΡΟΣΟΧΗ:

   • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα.

   Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

   •  Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 17 και 18 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ με σήμανση έκδοσης «12-02-2019»).

   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Ηρακλείου, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου» θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στον ιστότοπο www.dopafmai.gr, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», Μάρκου Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Κακουράκη Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2810300100, 2810300090).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, καθώς και στον ιστότοπο της υπηρεσίας μας www.dopafmai.gr , β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανακοίνωση). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Το κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση που η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ (8) μηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα της Υπηρεσίας μας, καθώς και στον ιστότοπο της υπηρεσίας μας www.dopafmai.gr .

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», Μάρκου Παπαδοπούλου 4, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων κατόπιν ελέγχου από την Επιτροπή Μοριοδότησης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης            «12-02-2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

                  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

«Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής

Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης

Ηρακλείου

 

 

 

                                                                           ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Εβδομάδα κινητικότητας και Τέχνη Καθ' οδόν.

4ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Δρόμου «Τέχνη Καθ’ οδόν»: Η γιορτή συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο

Το 4ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Δρόμου «Τέχνη Καθ’ Οδόν» συνεχίζεται το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου με πληθώρα εκδηλώσεων στις γειτονιές και στις πλατείες του Ηρακλείου.

Πρόγραμμα Σαββάτου 21 Σεπτεμβρίου:

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (Λιοντάρια)

ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕ ΣΤΟ “ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ”!

Ανοιχτά Εργαστήρια Ζωγραφικής!

Οι εικαστικοί καλλιτέχνες Μάνος Αποστολάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Ελιάνα Ναούμ και Φλώρα Ρουμελιώτη οργανώνουν ανοιχτά εργαστήρια ζωγραφικής, για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει τα μυστικά της τέχνης τους. Παράλληλα απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα σε ζωγράφους που θα επιθυμούσαν να εργαστούν κι αυτοί μπροστά στο κοινό.

• Ώρες λειτουργίας των εργαστηρίων: πρωί 10:30-14:00,

απόγευμα 17:30-21:00

ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ 8

ΓΡΑΨΤΕ ΣΤΟΝ “ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ”

Στην οδό Αρετούσας 8, μέλη της ομάδας “Νέα Ακρόπολη” συνεχίζουν το "Blackboard Project", που έχουν καθιερώσει εδώ και 4 χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Φτιάχνουν έναν ακόμα μαυροπίνακα, θέτοντας ένα ερώτημα, στο οποίο οι περαστικοί θα γράφουν την απάντησή τους.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

11:00: Η έκθεση Χειροτεχνών ετοιμάστηκε και σας περιμένει. Θα είναι ανοιχτή καθημερινά από τις 11 το πρωί ως τις 11.00 το βράδυ, μέχρι το τέλος του φεστιβάλ!

19:30 – 20:30: “Κατ’ Εξοχήν”! Συναυλία με τη μουσικοθεατρική ομάδα Passe-partout, που κατέφθασε γεμάτη ενέργεια από τα Χανιά. Η ομάδα ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2012. Αποτελείται από νέους, μαθητές και φοιτητές, που επικοινωνούν και εκφράζονται μέσω της μουσικής.

19.30 – 21:00: Οι “Καθ’ Οδών” και πάλι στο “Καθ’ Οδόν”! Φέτος, έχοντας ξεκινήσει από νωρίς τον μουσικό τους περίπατο από την Οδό Ίδης, καταλήγουν στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου συναντούν επί σκηνής τους “Passe-partout” και βάζουν από κοινού ...φωτιά στην πόλη!

21:00 – 21:30: Street Dance Showcase από το Ελληνικό Κέντρο Χορού & Παραστατικών Τεχνών "ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ"!

21:30 – 23.30: Η “Γύρα” στην Πλατεία! Ο Μάνος Παπαδάκης ακολουθώντας τα βήματα των παλιών τροβαδούρων και τραγουδοποιών, εκπληρώνει ένα από τα παιδικά του όνειρα! Φορτώνει μαζί με τους μουσικούς του το βανάκι του με τραγούδια, όνειρα, ενισχυτές, φώτα και καλώδια και γυρνάει τη χώρα!

> ΑΙΘΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια)

19:30 – 21:00: Πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, και τη Συρία ανταποδίδουν στο Ηράκλειο τη φιλοξενία του, παρουσιάζοντας παραδοσιακά τραγούδια και χορούς των πατρίδων τους!

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, συντονιστής του προγράμματος “ESTIA – Στέγαση Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη”, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, συμμετέχει στο φεστιβάλ με μια πολυπολιτισμική εκδήλωση που ξεκινά με τραγούδια του κόσμου, τα οποία ερμηνεύει χορωδία παιδιών από το Αφγανιστάν.

• Υπενθυμίζουμε ότι παράλληλα πραγματοποιείται στο βιβλιοπωλείο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης φωτογραφική έκθεση με θέμα: “Οι Μουσαφίρηδες”, με έργα προσφύγων που έχουν απαθανατίσει σημεία της πόλης μας, καθώς και έργα φωτογράφων που έχουν απαθανατίσει στιγμές από την καθημερινότητα των προσφύγων στο Ηράκλειο (βλ. σελ. 15).

21:00 – 23:30: Ο πολιτιστικός σύλλογος “Tangoneon” σας προσκαλεί σε μια milonga! Μια μουσικοχορευτική βραδιά tango, που θα ξεκινήσει με ένα μικρό σόου τριών τραγουδιών σε διαφορετικό ύφος (tango, milonga, waltz tango ) από ζευγάρια χορευτών του συλλόγου και θα συνεχιστεί με την συμμετοχή όλων!

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

18:00 – 19:00: Μάθετε τέχνες ...πολεμικές! Επίδειξη και διδασκαλία από την “Κρητική Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών” Τουρλάκη.

19:00 – 20:00 “Παραμύθια της γης και τ’ ουρανού”!

Η συνέχεια στα “Παραμύθια του Σαββάτου”, με αφηγήτρια την Ελένη Μπετεινάκη, στην Πλατεία του Αγίου Τίτου, στις 19.00 ακριβώς. • Κατασκευή Κουκλών: Εύη Αλμπαντάκη

20:15 – 20:45: Μουσικό-χορευτική παράσταση από την ομάδα “Τε-σσε-ρα’!

20:45 – 20:50: Η σχολή χορού Fred μας παρουσιάζει μια 4λέπτη χορογραφία kpop πάνω σε τραγούδια κορεατικής ποπ μουσικής.

20:50 – 21:30: Η ομάδα Αφρικανικών κρουστών “Εν Ρυθμώ” θα παρουσιάσει ρυθμούς με παραδοσιακά Αφρικανικά Κρουστά, Παραδοσιακούς Χορούς της Αφρικής και μελωδίες με Αφρικανική Άρπα.

21:30 – 23:30: Μια ρομαντική βραδιά έντεχνου τραγουδιού με τον Γιάννη Κασσωτάκη! Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει με τη μουσική του Χατζιδάκι, του Μαρκόπουλου, του Λοΐζου, του Μικρούτσικου και να τραγουδήσει αγαπημένες μελωδίες άλλων σύγχρονων τραγουδοποιών, αλλά και τραγούδια από την παράδοση της Κρήτης.

> ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

17:00 – 19:00: Η Καλλιτεχνική Παιδαγωγική Ομάδα D’aDDart οργανώνει ένα Βιωματικό Εργαστήρι Action Painting και Process Art για παιδιά. Το συγκεκριμένο εργαστήρι ενδείκνυται κυρίως για παιδιά 5 ετών και άνω. Για παιδιά μικρότερων ηλικιών απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των συνοδών τους.

19:30 – 20:30: Οι “Rits Hotel” σε μια συναυλία ροκ μουσικής! Aθάνατη indie pop, με ωραία σόλο, που παραπέμπουν στα 60s και στα 70s. Αυθεντική μουσικη και στίχοι του Ξενοφώντα Ρητσοπουλου (κιθάρα, φωνή, φυσαρμονικα), με τον Γιάννη Παυλίδη στο μπάσο και το Χρήστο Σαγιέντ στα τύμπανα.

20:30 – 21:30: Συναυλία Heavy Rock μουσικής από τους Tidal Shock Band!

21:30 – 23:30: Συναυλία Ροκ Μουσικής από το συγκρότημα “Ήχος Ανοχής”! • Συμμετέχουν: Αντώνης Παρθενάκης (κιθάρα, τραγούδι), Γιώργος Λιόντας (μπάσο), Στέλιος Ταρλάς.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

12:00 – 13:00: “Πετάει – Πετάει η μουσική”! Βιωματικό Εργαστήρι για τους μικρούς μας φίλους, από τη “Χρυσαλλίδα Γιόγκα”. Πετάει … το παιγνίδι με τη μουσική!

18:00 – 19:00: Γιόγκα Γέλιου από τη “Χρυσαλλίδα Γιόγκα”!

19:00 – 20:00: Η ομάδα ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ του Πανεπιστημίου, μαζί με την ομάδα ΤΑΙ ΤΣΙ ΤΣΟΥΑΝ “ΡΟΗ” μας παρουσιάζουν Πολεμική και Ενεργειακή Κινέζικη Τέχνη!

20:10 – 21:00: Παρουσίαση ποντιακών μουσικών οργάνων, μουσικής και παραδοσιακών χορών από την “Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου”!

21:00 – 22:00: Concertante –συναυλία της Χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων, με τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθέτων. Διευθύνει η 15χρονη (!) Νίκη Παπαγγελή, μέλος της χορωδίας νέων του Δήμου Ηρακλείου.

22:00 – 23:45: Το μουσικό σχήμα “Νέφαλα” σας καλωσορίζει στο φεστιβάλ με έντεχνη μουσική και ελληνικό ροκ!

> ΟΔΟΣ ΙΔΗΣ

18:30: Οι “Καθ’ Οδών” ξεκινούν έναν μουσικό περίπατο στην πόλη! Η ενθουσιώδης αυτή παρέα από τα Χανιά, παρουσιάζει φέτος ένα νέο, διπλό ρεπερτόριο, με τραγούδια από το αξεπέραστο έργο του Μάνου Χατζιδάκι, αλλά και μια νέα προσέγγιση τραγουδιών που σημάδεψαν τη δεκαετία 80-90. Ο αποψινός τους περίπατος ολοκληρώνεται στις 19:30, στην Πλατεία Ελευθερίας.

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ανδρόγεω 2)

ΓΙΝΕΤΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

Σκηνοθετείστε την ταινία: “Ηράκλειο - Μια Πόλη, Μία Ταινία”,

υπό την καθοδήγηση της ομάδας Dziga Power!

20.30 - 21.30: Προβολή στο “Πολύκεντρο Νεολαίας” (Ανδρόγεω 2) της ταινίας “Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή” του Ντζίγκα Βερτώφ και παρουσίαση μιας πρότασης που σκοπεύει να κάνει τους πολίτες δημιουργούς και συμμέτοχους σε ένα κινηματογραφικό πορτραίτο της πόλης μας! Η ομάδα Dziga Power, σας καλεί να γίνετε σκηνοθέτες μιας ταινίας μικρού μήκους με θέμα το Ηράκλειο.                                                                            

Η πρωτότυπη αυτή δράση θα διαρκέσει από το Σάββατο 21/9/2019 μέχρι και την Τρίτη 24/9/2019.

Στην ομάδα συμμετέχουν ο σκηνοθέτης Γιώργος Μαστρακούλης, που είναι και ο εμπνευστής της δράσης, η διευθύντρια φωτογραφίας Στέλλα Μελιγκουνάκη, ο μοντέρ και σκηνοθέτης Μιχάλης Αλεξάκης, ο μουσικός και συνθέτης Ισίδωρος Παπαδάκης και ο φωτογράφος Μανώλης Βάρδας.

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

     (Λεωφόρος Πλαστήρα)

19:00: Eγκαίνια της έκθεσης 72 διακεκριμένων εικαστικών, που φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Επισκεφθείτε την και απολαύστε εν συνεχεία την παρακάτω, σπουδαία παράσταση, στην πειραματική σκηνή του κέντρου.

21.00: “Μακρύς μολυβένιος πέπλος”!

Μουσικό σχεδίασμα εμπνευσμένο από τον Ματωμένο Γάμο του Federico Garcia Lorca. Μία παραγωγή από Το “Θέατρο των Φωνών” (φωνητικά σύνολα, τραγούδι, performance) και την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης “Νότος”.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ (παραλιακή λεωφ.)

19.30 – 20.30: Τέσσερεις εθελοντικές ομάδες της πόλης - “Ζω Δρω”, “Άταχτοι” και “Heraklion Eco Voice” και “Green Team” -, καθώς και πολλοί ενεργοί πολίτες κάνουν πράξη το “αγαπώ”! Στόχος τους: μια όμορφη πόλη με ευτυχισμένους ανθρώπους! Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του “Τέχνη Καθ' Οδόν” προχώρησαν στον εξωραϊσμό της πλατείας της Δημοτικής Αστυνομίας (Πλατεία Παλαιάς Λαχαναγοράς). Σήμερα σας παρουσιάζουν τη δουλειά τους και σας μιλούν για τα οφέλη του εθελοντισμού!

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ)

Oι εκδηλώσεις στην Αγ. Τριάδα πραγματοποιούνται με την πολύτιμη σύμπραξη του “Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγ. Τριάδας”.

20:45 – 21:45: “Ο Καραγκιόζης Νυχτοφύλακας”! Μια ανεπανάληπτη κωμωδία για μικρούς και μεγάλους από το “Θεάτρο Σκιών Κρήτης”, των Άθω Δανέλλη και Γιάννη Παδόπουλου.

22:00 – 23:30: Ρεμπέτικη Βραδιά από το συγκρότημα “Ρεμπέτικα Μονοπάτια”!

• Συντελεστές: Βαγγέλης Κακουδάκης (μπουζούκι-μπαγλαμά-τραγούδι), Θεοφάνης Χάσκος (μπουζούκι-τραγούδι), Γιώργος Χαλκιαδάκης (κιθάρα- τραγούδι), Νίκος Κάπλαντζης (κρούστα – τραγούδι).

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΑΚΚΟΣ)

20:30 – 22:00: “Η εξερεύνηση”, της Στέλλας Κουφάκη.

6 Κρητικά Παραμύθια!

Θεατρική παράσταση για παιδιά, με αυτοσχεδιασμούς, κούκλες και ηθοποιούς, που παίζουν μουσική ζωντανά!

22:15 – 23:30: Συναυλία Έντεχνης μουσικής από το συγκρότημα Σπυρογιάννης & Αναστασία!

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ)

Oι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την πολύτιμη σύμπραξη του “Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Αλικαρνασσού ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ”.

17:00 – 18:00: “Πλουμιστά Παραμύθια για τσ' Αγάπης το καμίνι”!

Η ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Μια παράσταση αφιερωμένη στον μεγάλο τεχνίτη του λόγου, Βιτσέντζο Κορνάρο, ο οποίος με τόση μαεστρία μάς παρέδωσε ένα ποιητικό αριστούργημα που υμνεί τον Έρωτα, δίνοντας κουράγιο σε γενιές και γενιές ερωτευμένων.

• Αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη, Μουσική: Βαγγέλης Συλιγάρδος

20:00 – 20:30: Το συγκρότημα των Kultur Multur (Κουλτούρ Μουλτούρ) παίζει μουσική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

20:40 – 21:40: Συναυλία με Κρητικά τραγούδια, με τον Δημήτρη Σκουλούδη (λύρα), τον Μύρωνα Φραγκιαδάκη (τραγούδι–λαούτο), τον Μιχάλη Νεονάκη (κρουστά) και τον Γιώργο Σκουλούδη (λαούτο).

21:50 – 23:30: Συναυλία με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια από το Συγκρότημα του Γιάννη Τσιλογιάννη.

Πρόγραμμα Κυριακής 22 Σεπτεμβρίου :

> ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Λεωφ. Σοφ.Βενιζέλου 27)

12.00 – 13.00: Στη δροσερή σκιά του κήπου του Ιστορικού Μουσείου, ο Γιώργος Μαστοράκης παίζει με την κιθάρα του μουσική από το θέατρο και τον κινηματογράφο!

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Η έκθεση χειροτεχνών εξακολουθεί να είναι ανοικτή από το πρωί ως τις 11.00 το βράδυ.

20:00 – 21:00: Συναυλία από τους “Motiff”! Όλα τα είδη μουσικής μπορούν να συνδυαστούν. Για τους “Motiff” αυτό αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό. Στα τραγούδια τους συναντάς Post, Indie, Progressive, Pop καθώς και άλλα είδη της ροκ σκηνής. Αν και νεοσύστατη μπάντα έχει να προσφέρει πολλά.

21:15 – 23:30: O Δημήτρης Παγωμένος με πενταμελή μπάντα στο “Τέχνη Καθ´Οδόν 2019”! Συναυλία με τραγούδια από τον πρώτο του δίσκο, με τίτλο “Περιπλάνηση”, νέες δημιουργίες από τον δίσκο που ετοιμάζει, καθώς και διασκευές γνωστών τραγουδιών.

> ΑΙΘΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια)

20:00: Η Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε τραγούδια Ελλήνων συνθετών. Διεύθυνση: Λένα Χατζηγεωργίου, Πιάνο: Έλενα Περισυνάκη.

20:45 – 21:00: Η σχολή χορού “Fred”, σε συνεργασία με τη χορευτική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσιάζει μια χορογραφία Lindy Hop από τους Cretan swing shots!

21:15: Η “Alcedo folk band” παίζει και τραγουδά τις πιο ωραίες μουσικές του κόσμου! Από τον Βασίλη Τσιτσάνη μέχρι τον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, από τη Θράκη μέχρι την Ιρλανδία και από το Ισραήλ μέχρι τα Βαλκάνια, ακόμη κι εκεί που η Οθωμανική Λόνγκα συναντά τις καντάτες του μεσαίωνα και της Αναγέννησης.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

18:30 – 19:30: Η Ομάδα Βιβλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Δομήνικος Θεοτοκόπουλος” παρουσιάζει "Το χαρούμενο λιβάδι". Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, τη φιλία, την ομορφιά της αντίθεσης! Μετά την παρουσίαση του παραμυθιού τα παιδιά με εμψυχωτές τα μέλη της Ομάδας Βιβλίου αποτυπώνουν "Το χαρούμενο λιβάδι" σε καμβά.

19:45 - 21:00: “Η τέχνη του ρυθμού”, από την ομάδα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα “Κύκλος σεμιναρίων ρυθμού και κρουστών”, που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Παρουσιάζουν με ιδιαίτερο τρόπο επιλεγμένο υλικό από την ελληνική δημοτική μουσική, χρησιμοποιώντας τα κρουστά και το σώμα. Μαζί τους ο μουσικός Γιώργος Ζαχαριουδάκης.

21:15 με 23:30: “Βόλτα στις γειτονίες του κόσμου”! Η Μαριέλλα Βιτώρου και ο Σπύρος Ξενιτόπουλος, με τους: Γιάννη Κιαγιαδάκη στο πιάνο, Ζαχαρία Δραμουντάνη στο μπάσο και Χρήστο Σαγιέντ στα κρουστά, ερμηνεύουν τραγούδια από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή του χθες και του σήμερα.

> ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

19:30 – 20:30: Ο Σταύρος Σταυρακάκης παρουσιάζει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, με τίτλο: "Κρυφτό", καθώς και τραγούδια από ένα νέο έργο που ολοκληρώνει αυτήν την περίοδο.

20:30 – 21:30: Το συγκρότημα Forth Dimension θα παρουσιάσει αγαπημένες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

21:30 – 23:30: Συναυλία Σύγχρονής Ροκ Μουσικής από τους “The Stakes” - μια cover μπάντα, που δημιουργήθηκε από πέντε μουσικούς στο Ηράκλειο το 2017. Κινείται στο χώρο της alternative rock και παίζει διασκευές από αγαπημένες μπάντες.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

18:00 - 19:00: Μια ακόμη επίδειξη ικανοτήτων από την “Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών” Τουρλάκη!        

19.00-19:30: Ο Mojo Stilts ο Ξυλοπόδαρος σε ένα Show με θεματικά κουστούμια!

19:30 – 20:30: Το συγκρότημα των Kultur Multur (Κουλτούρ Μουλτούρ) παίζει μουσική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

21:00 – 23:00: Ο Κωστής Αβυσσινός, από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής σκηνής, στο Φεστιβάλ “Τέχνη Καθ’Οδόν”!

> ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

Πειραματική Σκηνή (Λεωφ. Πλαστήρα)

Σας θυμίζουμε και πάλι την έκθεση 72 σύγχρονων εικαστικών που φιλοξενείται στον εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

21:00 “Μακρύς μολυβένιος πέπλος”!

Μουσικό σχεδίασμα εμπνευσμένο από τον Ματωμένο Γάμο του Federico Garcia Lorca. Μία παραγωγή από Το “Θέατρο των Φωνών” (φωνητικά σύνολα, τραγούδι, performance) και την Ανωτέρα Σχολή Δραματικής Τέχνης “Νότος”.

> ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

21:00: Gala Όπερας και Οπερέτας, με λυρικούς καλλιτέχνες, συνεργάτες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής! Μουσικά διαμάντια από διακεκριμένους σολίστ του είδους, συνοδεία πιάνου!

• Συμμετέχουν: Mezzo-soprano: Ιωάννα Βρακατσέλη, Tenoro: Χρήστος Κεχρής, Piano: Δημήτρης Γιάκας και ο νεοεμφανιζόμενος Baritono: Γκίκας Μιχαήλος. Η παράσταση συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κρήτης.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

18:30 -19:30: “Παιδικό Μουσείο Κρήτης”: Η "Ξύλινη Τάμπια", ή το "παλιό Ηράκλειο" όπως αλλιώς το έλεγαν, βρίσκεται ξεχασμένο δίπλα στην πολύβουη σύγχρονη αγορά του Ηρακλείου... Ποιοι ζούσαν εκεί άραγε; Τι ιστορίες αφηγούνται οι γειτονιές; Ποια μυστικά κρύβουν οι ξύλινες πόρτες των σπιτιών; Ελάτε να περπατήσουμε τα σοκάκια της Ξύλινης Τάμπιας και να ανακαλύψουμε το παρελθόν των ανθρώπων που ζούσαν εκεί. Μέσα από μία πολύχρωμη διαδρομή πάνω στους τοίχους των σπιτιών της Αγίας Τριάδας, εξερευνούμε εικόνες και αρώματα, ξεκλειδώνουμε μυστικά, αφηγούμαστε παλιές ιστορίες.

20:00 – 21:00: “Ιχνογραφώντας τη βοτανική”! Μια δράση από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παρατηρούμε τις δομές ενδημικών και κρητικών βοτάνων και απολιθωμάτων και εμπνεόμαστε!

21:00 – 23:00: Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-παρουσιάζει θερινό σινεμά με θέμα: “Φύσης συν-αίσθηση”. Προβολή του νοκιμαντέρ “Jane”. Η Jane Goodall αναγνωρίζεται ως μια από τις σημαντικότερες γυναίκες επιστήμονες της εποχής μας, καθώς έχει προσφέρει πολλά με τη δράση της στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ήδη, από το 1960, η πρωτοπόρος μελέτη της στην Τανζανία πάνω στη συμπεριφορά των χιμπατζήδων τάραξε τα νερά της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΑΚΚΟΣ)

20:30 – 21:30: “Ο Καραγκιόζης Γιατρός”!

Το παραδοσιακό θέατρο σκιών του Χρήστου Συρμακέζη παρουσιάζει μια ξεκαρδιστική κωμωδία, με τίτλο: “Ο Καραγκιόζης Γιατρός”.

21:45 – 23:30: Συναυλία από το μουσικό σχήμα “INATI ΔEΣ”! Ο ήχος από το λαούτο και το μαντολίνο παντρεύεται με τα ανάλαφρα χτυπήματα του μπεντίρ και περπατάει σε μαγική κλωστή, χωρίς να κινδυνεύει ακούγοντας το φύσημα από το νέϋ.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

21:00 :“Από την Πόλη και τη Σμύρνη, στον Πειραιά και στην Κρήτη”! Ρεμπέτικη βραδιά με το συγκρότημα του Δημήτρη Ζαχαριουδάκη.

> ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

19:00 – 20:00: Οι “Γυναίκες των Ανωγείων” σε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς!

20:00 -21:00: Αλλαγή κλίματος: Συναυλία κλασσικής ροκ μουσικής από το συγκρότημα “Crossroads”!

21:15: “Η Γύρα” του Μάνου Παπαδάκη στην Νέα Αλικαρνασσό!

 

Ολοκληρώνονται την Κυριακή 22/9 οι δράσεις του Δήμου Ηρακλείου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Ολοκληρώνονται την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, οι δράσεις του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με κεντρικό σύνθημα «Ας περπατήσουμε μαζί». Η εκστρατεία φέτος έχει ως θέμα το «Ασφαλές περπάτημα – ασφαλής ποδηλασία».

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας δίνει την ευκαιρία σε πολλές πόλεις της Ευρώπης να οργανώσουν δράσεις για το περπάτημα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και την συλλογική/ κοινόχρηστη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης τους.

Πρόγραμμα

Κυριακή 22/9 από τις 11:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, στην οδό Ίδης…περπάτημα, ζωγραφική και παραδοσιακά παιγνίδια στον πεζόδρομο της πόλης, στο ειδικό κιόσκι του Δήμου Ηρακλείου. Παράλληλα δίνονται χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες χρήσης και ασφαλούς οδήγησης για τα κοινόχρηστα ποδήλατα από την Ακαδημία Ποδηλασίας Π.Ο.Η. Κάστρο.

Την Κυριακή 22/9 στις 11:00 το πρωί μάθημα ποδηλάτου για παιδιά από 5 έως 12 ετών με σωστή καθοδήγηση για ισορροπία, σήματα και οδική ασφάλεια με το Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης Οδικής Ασφάλειας EERSC.

Στις 12:00 μάθημα για την οδική ασφάλεια μέσα από παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

Στις 12:30 μ.μ. «Εκπληκτικές …Διαδρομές» με την Λιάνα Σταρίδα (Ίδης- Καλοκαιρινού – 1770- Αποκορώνου- Γιαμαλάκη- Γαλάτειας Καζαντζάκη- Μουσείο Φυσικής Ιστορίας).

Στις 18:30 το απόγευμα… μια μεγάλη ποδηλατοβόλτα (Ίδης- Λιοντάρια- 25ης Αυγούστου- 18 Άγγλων – Σοφοκλή Βενιζέλου- Αρχιεπισκόπου Μακαρίου- Χανιόπορτα- Καλοκαιρινού- Αγίου Μηνά- Κυρίλλου Λουκάρεως- Έβανς (μεγάλη)- Χαριλάου Τρικούπη- Πλατεία Ελευθερίας- Δικαιοσύνης- Ίδης).

 

https://www.heraklion.gr

https://www.heraklion.gr/files/items/7/71277/entypo_kath'_odon_2019.pdf

https://www.heraklion.gr/agenda/heraklion-summer-festival/64107.html

Δελτίο Τύπου Υπογραφής Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+

 

ΠΙΨ1ΠΙΚ2

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου- ΔΟΠΑΦΜΑΗ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι υπογράφηκε η Σύμβαση Επιχορήγησης μεταξύ της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού - ΙΚΥ και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ , στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, στην Βασική Δράση 1(ΚΑ1) Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης , με αριθμό Σύμβασης 2019 - 1 - EL01 - KA102 - 062064 , PIC Number φορέα 915483479 και με τίτλο Σχεδίου " Νέα ανοιχτή Παιδαγωγική -Παιδοκεντρική προσέγγιση επιμόρφωσης πάνω σε σύγχρονες μεθόδους της προσχολικής αγωγής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των Παιδαγωγών σε ένα Ευρωπαϊκό περιβάλλον".

Με την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης στις 22/07/2019 ξεκινάει επίσημα η διαδικασία εκτέλεσης του Εγκεκριμένου Σχεδίου .

Σύμφωνα με το Σχέδιο προβλέπεται κινητικότητα ατόμων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προσωπικού στο εξωτερικό ( staff training), η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Οργανισμό Europass Teacher Αcademy στην Φλωρεντία της Ιταλίας. Η κατάρτιση προσωπικού αφορά 14 άτομα - Παιδαγωγούς , τα οποία θα επιλεγούν σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν γραφεί στο Σχέδιο , ύστερα από την ανακοίνωση της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οποία θα αναρτηθεί εντός ολίγων ημερών στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

Ο τίτλος του σεμιναρίου επιμόρφωσης που προσφέρει ο οργανισμός Europass- Teacher Academy που θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες είναι : “The child First Montessori, Reggio Emilia System and other alternative approaches.”

Oι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τις πιο σχετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά, που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα. Η εκπαίδευση του Waldorf (Steiner), η μέθοδος Montessori και η προσέγγιση Reggio Emilia του Loris Malaguzzi πρόκειται να συζητηθούν με διαδραστικό τρόπο. Αυτό θα περιλαμβάνει τη σύγκριση των διαφορετικών θεωριών και τη συμμετοχή των συμμετεχόντων σε ένα ενεργό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας τους και τη σημασία του παιδιού να είναι πρωταγωνιστής της ανάπτυξής του. Ένα μέρος του μαθήματος θα είναι αφιερωμένο στη μέθοδο του Bruno Munari «Παίζοντας με την Τέχνη». Μια σύντομη εισαγωγή για την εναλλακτική καταλανική μη-οδηγική πανοραμική εκπαίδευση θα συμπεριληφθεί επίσης, καθώς και μια επισκόπηση της θετικής εκπαίδευσης και της θετικής ψυχολογίας. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ενεργοποίηση μιας διαδικασίας μάθησης που προκαλεί σκέψη. Οι συμμετέχοντες θα εξασκήσουν τις δημιουργικές δεξιότητες σκέψης, εμπνευσμένες από τις εναλλακτικές μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω. Η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η δημιουργικότητα, το επίκεντρο του παιδιού, ο σεβασμός, η παγκόσμια ανάπτυξη είναι οι λέξεις-κλειδιά της σειράς μαθημάτων. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα έργο για τον Οργανισμό τους το οποίο θα ενσωματώνει τη γνώση που αποκτήθηκε, ακολουθώντας μια διαδικασία σχεδιασμού σκέψης.

Θα δοθεί η δυνατότητα επιτόπιας επίσκεψης σε παιδικό σταθμό.

Το Σχέδιο Κινητικότητας είναι εναρμονισμένο για την παροχή τεχνογνωσίας στους Παιδαγωγούς.

Τα οφέλη που προσδοκά ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ μέσω της παρούσας Κατάρτισης είναι :

- Οι Παιδαγωγοί να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις που θα τους καθιστούν ικανούς να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης

- Να αξιοποιούν νέες δυνατότητες στις διαδικασίες μάθησης αλλά και στην καθημερινή τους παιδαγωγική πρακτική

- Να οργανώνουν καινοτόμες παιδαγωγικές δραστηριότητες με τα παιδιά

- Να υλοποιούν το παιδαγωγικό τους πρόγραμμα έχοντας ως επίκεντρο το παιδί με σεβασμό στην προσωπικότητα και στις ιδιαίτερες κάθε φορά ανάγκες τους

- Να ανταποκριθούν στις ανάγκες της δια βίου μάθησης

- Να αναπτύξουν δεξιότητες για δημιουργική και κριτική σκέψη

- Να ενισχυθεί η συστηματική επιμόρφωση των Παιδαγωγών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 

ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με την διαδικασία μέσω δήμου μετά τις ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για τα αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με την διαδικασία μέσω δήμου.

 

Από τις λίστες έχουν εξαιρεθεί βρέφη και νήπια που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο των ενστάσεων δόθηκε προτεραιότητα στους φακέλους που είχαν ελεγχθεί και είχαν διαπιστωθεί ελλιπή δικαιολογητικά στην πρώτη φάση επιλογής. 

 

Κατα την διάρκεια, θα γίνεται σταδιακά έλεγχος των υπόλοιπων ενστάσεων καθώς και των ηλεκτρονικών φακέλων των επιλαχόντων και σε περίπτωση κενών θέσεων θα ενημερώνονται οι γονείς υπηρεσιακά με email ή τηλεφωνικώς, βάση σειράς κατάταξης των πινάκων επιλογής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους ισοβαθμούντες έχει γίνει ταξινόμηση στους πίνακες βάση εισοδήματος/παιδί. Δηλαδή το οικογενειακό εισόδημα δια των αριθμό των παιδιών. Τα χαμηλότερα ποσά βρίσκονται πιο ψηλά στην κατάταξη και χαμηλότερα τα υψηλότερα όπως προέκυψε ανάλογα.

 

Τα παιδιά που επιλέχθηκαν να φοιτήσουν στα ΚΕΠΑ του Δήμου θα ξεκινήσουν απο τις 11/09/2019 και οι γονείς θα πρέπει να κρατάνε μαζί τους.

1. Την αίτηση εκτυπωμένη απο την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

2. Την κάρτα υγείας παιδιού.

3. Φωτοτυπία το βιβλιάριο υγείας παιδιού συνοδευόμενο απο τα εμβόλια.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

 • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600